Hệ Thống Soát Vé Tự Động – Khu du lịch Cửa Biển, Qui Nhơn, Bình Định

Hệ thống kiểm soát vé tự động – Khu du lịch Cửa Biển, Seagate Park

  • Địa điểm : Hội Sơn, Thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.
  • Quy mô : 5 làn vào, công nghệ mã vạch, kết hợp thanh chắn Barrier tự động kiểm soát xe.

CỔNG CHÍNH

KHU LEO NÚI

KHU BẮN CUNG